Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
              - De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
              - De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
              - De werkgever heeft de werknemer transitievergoeding betaald.

Bij een urenvermindering door langdurige arbeidsongeschiktheid geldt ook een transitievergoeding, en wel naar rato van de urenvermindering.

Aanvragen
Voor het aanvragen van de compensatie staat er vanaf 1 april 2020 een digitaal formulier in het werkgeversportaal op uwv.nl. U moet als werkgever kunnen aantonen dat er aan de voorwaarden is voldaan. De volgende documenten moet u kunnen aantonen:
              - De arbeidsovereenkomst of loonstrook waarop de begindatum van de
                 arbeidsovereenkomst staat.
              - Bewijs van einde arbeidsovereenkomst, zoals beëindiging- of vaststellingsovereenkomst,
                 een uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief.
              - Bewijs van hoeveel brutoloon werkgever in totaal heeft betaald tijdens de hele periode van
                 ziekte. Stuur hiervoor twee loonstroken mee:
                 1. de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was.
                 2. de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.
              - Berekening van de hoogte van de transitievergoeding, zodat UWV de hoogte van de
                 compensatie kan bepalen.
              - Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum, bijvoorbeeld een
                 bankafschrift. Is de vergoeding in delen betaald, stuur dan van alle betalingen een
                 betaalbewijs.

Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:
              - een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding
                 i.v.m. de gemaakte kosten.
              - het betaalbewijs van de gemaakte kosten.

Slapend dienstverband
Ontslaat u een werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt echter niet gecompenseerd.

Vragen, bel of mail Baken 5
Er zijn verschillende situaties denkbaar welke vragen bij u kunnen oproepen. Dit kan per dossier anders zijn, denk bijvoorbeeld aan het wel of niet inzetten van een bedrijfsarts, bij mogelijke re-integratiemogelijkheden van de werknemer of moet er een ontslagvergunning worden aangevraagd.  

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01