Aanpassingen in de Wwz

Op 21 april presenteerde Minister Asscher in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet Werk en Zekerheid. Het kabinet bereikte overeenstemming over dit pakket met de coalitiepartners en de sociale partners. De belangrijkste voorstellen zijn:

Aanpassing minimumjeugdloon

De komende jaren gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Het loon van 18-, 19- en 20-jarigen zal meestijgen om het risico te beperken dat de leeftijd van de sollicitant een rol gaat spelen in het aannamebeleid dat bedrijven hanteren.

Bijsturing WWZ voor seizoenswerk

Minister Asscher geeft branches met een cao de optie om de pauze die tussen twee contracten mag zitten voor seizoenswerk weer terug te zetten naar drie maanden in plaats van de wettelijk bepaalde zes maanden. Dit is een uitzondering op de wet. Daarin staat dat medewerkers na drie contracten in een tijdsbestek van twee jaar en met een onderbreking van maximaal zes maanden een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers die vanwege seizoensarbeid negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes.

Transitievergoeding

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding. In deze gevallen wordt de werkgever gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Loonsanctie tweede spoor

Werkgevers ervaren de verplichting om een werknemer te re-integreren in het tweede spoor als belastend en geven aan een dergelijk traject veelal alleen in te zetten om een loonsanctie te voorkomen. Minister Asscher laat weten dat een werkgever geen loonsanctie krijgt als een bedrijfsarts adviseert dat re-integratie 2e spoor geen zin heeft. Het wel, niet, te laat of te vroeg inzetten van 2e spoor zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van het UWV.

Aanvraag IVA door werkgever

Op dit moment kan alleen de werknemer zelf een vervroegde IVA-uitkering aanvragen. Als duidelijk is dat een werknemer niet meer kan werken, zou het voor de werkgever ook prettig zijn deze aanvraag te kunnen doen. Dit leidt namelijk tot financiële lastenverlichting en het onnodig inzetten van re-integratieactiviteiten. Minister Asscher zal ook de werkgever, onder voorwaarden, de mogelijkheid geven een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen.

Uitstel ‘Geen arbeid, wel loon, tenzij’

Speciaal voor de kenners onder ons. De calamiteitenregeling, en daarmee ook het afschaffen van artikel 7:627 BW (Geen arbeid, geen loon) en de invoering van het nieuwe artikel 7:628 BW is door Minister Asscher uitgesteld. En de kenners onder ons hopen dat van uitstel afstel komt.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01