Wat betekent het regeerakkoord voor u?

Er is al veel over het nieuwe regeerakkoord gezegd en geschreven. Omdat nog niet alle plannen en financiële gevolgen duidelijk waren, hebben we even gewacht met het versturen van het nieuwe KennisKompas. Met dank aan VeReFi zetten wij nu de belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid voor u op een rij. Het uitgangspunt van het nieuwe kabinet is ‘Vertrouwen in de toekomst’. Werken en ondernemen moeten aantrekkelijker worden.

Evenwicht tussen zekerheid en kansen

Het kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen zekerheid en kansen. Een eerlijke arbeidsmarkt waarbij vast werk minder vast wordt en flexwerk minder flex. Het doel is meer mensen aan het werk te krijgen in vaste contracten. Werkgevers mogen langer tijdelijke contracten aanbieden en flexpersoneel wordt duurder gemaakt door hen al vanaf dag één recht op transitievergoeding te geven. Ook wil het kabinet dat werkgevers mensen eenvoudiger kunnen ontslaan wanneer er een cumulatie van ontslagredenen is.

Herziening Wet werk en zekerheid

De periode waarin tijdelijke contracten elkaar opvolgen wordt verlengd van twee naar drie jaar.  Bij een contract voor onbepaalde tijd krijgen werkgevers de mogelijkheid voor het instellen van een langere proeftijd. Als het eerste contract direct voor onbepaalde tijd is, geldt er een verruiming van de proeftijd naar vijf maanden! Biedt de werkgever een meerjarencontract aan (meer dan twee jaar) dan mag de proeftijd drie maanden duren. In de overige gevallen blijft de huidige proeftijdregeling van kracht.

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar

Kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers gaan terug van twee jaar loondoorbetaling naar één jaar loondoorbetaling vanaf 2020. Het UWV gaat een collectieve regeling uitvoeren voor het tweede ziektejaar. Die regeling moeten kleine werkgevers zelf betalen via een uniforme lastendekkende premie. Het UWV neemt ook de re-integratieverplichtingen over.
  • Het blijft de vraag of de nieuwe regeling wel tot een lastenverlichting en minder risico gaat leiden. Wat is een lastendekkende premie? Wat worden de uitvoeringskosten? We houden u uiteraard op de hoogte!

35-80% WGA wordt 35-99%

Door de kwalificatie 35-80% op te rekken naar 35-99% moet iedereen die verdienvermogen heeft laten zien dat hij de helft van de verdiencapaciteit benut (de zogenaamde inkomenseis) om recht te hebben op een WGA-loonaanvulling. Benutten zij die niet, dan krijgen ze een (veel) lagere WGA-vervolguitkering. Dit betekent in de huidige situatie dat werknemers met 80-100% WGA gedeeltelijk aan het werk moeten om voor een hogere uitkering in aanmerking te komen. Nu bedraagt de uitkering 70% van het laatstverdiende loon (max. dagloon) voor 80-100% WGA.

Doorbelasting WGA van tien naar vijf jaar

Werkgevers lopen in de toekomst korter risico wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Nu telt de instroom van een werknemer in de WGA tien jaar lang mee voor de hoogte van de premie. Dat wordt voor nieuwe gevallen verkort naar vijf jaar vanaf 2020. Daarna zal voor de WGA een uniforme collectieve premie worden geheven. Hoe hoog de collectieve premie gaat worden, daar is nog niets over bekend.

Vervallen loonsanctie

De sanctiemogelijkheden van het UWV gaan veranderen voor eigenrisicodragers (privaat). Er zijn voldoende (financiële) prikkels om aan re-integratie te werken. Het UWV zal de re-integratie inspanningen niet meer toetsen en geen loonsanctie meer opleggen. Aan werkgevers die publiek (UWV) verzekerd zijn, zal het UWV nog wel een loonsanctie kunnen opleggen.
 

Wijziging in transitievergoeding

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij een arbeidsovereenkomst van tenminste 24 maanden. In het nieuwe akkoord bouwen werknemers al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding.

  • De uitwerking van het Wetsvoorstel van minister Asscher om compensatie te krijgen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid ontbreekt. Het kabinet wil de ‘scherpe randjes’ eraf halen voor mkb-werkgevers, maar het wetsvoorstel van minister Asscher heeft betrekking op alle werkgevers. We wachten dus nog op de uitwerking. Zodra hier meer over bekend is brengen we u hiervan op de hoogte.

IOW verlengd met vier jaar

Voor oudere werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier jaar. Zo hoeven deze werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen ‘op te eten' voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning.

Aanpassing kraamverlof

Per 1 januari 2019 kunnen werknemers vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 kunnen vaders vijf aanvullende weken vaderschapsverlof opnemen. Dit deel wordt betaald door het UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Een werknemer kan het verlof alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind opnemen.

  • Ook hier rest de vraag hoe dit gefinancierd gaat worden. Want als het kabinet dit uit de sectorale premies door de werkgever laat financieren betekent dit nieuwe wetsvoorstel een enorme lastenverzwaring.

Vragen? Baken 5 staat voor u klaar!

We hopen u met deze uiteenzetting van de belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid wat houvast te hebben gegeven. Heeft u specifieke vragen over uw situatie of wilt u een keer een afspraak maken om alle veranderingen door te spreken, neem dan contact met ons op!

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01