Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij ziekmelding

Minister Dekker van Rechtsbescherming vindt aanvullende wetgeving waar het gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding vooralsnog niet opportuun. Dat is te lezen in een eerste inventarisatie van ervaringen met de vorig jaar mei van kracht geworden AVG.

Dekker: "Door werkgevers is in het kader van de inwerkingtreding van de AVG aandacht gevraagd voor de ervaren knelpunten met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens in geval van ziekte. Het gaat daarbij met name over de re-integratie van zieke werknemers tot zes weken vanaf het moment van ziekmelding en het bijhouden van lichamelijke beperkingen van werknemers door werkgevers zonder tussenkomst van de bedrijfsarts. Bij de behandeling van de UAVG in de Tweede Kamer is hier ook aandacht voor gevraagd. Ik heb toen gewezen op het uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving dat de werknemer de gezondheidsgegevens niet deelt met de werkgever, maar alleen met de bedrijfsarts. Het is immers niet de taak van de werkgever (en evenmin van de zieke werknemer) om een oordeel te vellen over de arbeids(on)geschiktheid van de zieke werknemer en hij is ook niet deskundig op dat terrein. Wel moet de werkgever samen met zijn zieke werknemer de re-integratie en terugkeer naar werk gestalte geven. Bovendien speelt in de arbeidsverhouding mee dat de werknemer zich in een ongelijke positie bevindt ten opzichte van de werkgever.

Dit staat er echter niet in de weg dat werkgever en werknemer samen het gesprek aangaan over de invulling van de terugkeer naar werk, waarbij de werknemer zelf kan aangeven welke taken, functies of werkzaamheden hij weer denkt te kunnen verrichten. Een bedrijfsarts kan de werknemer en werkgever hierbij adviseren. De werknemer is zelf mede verantwoordelijk voor zijn herstel en de terugkeer naar werk, dat brengt het beginsel van ‘goed werknemerschap’ (artikel 611 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) ook mee. Gelet op deze overwegingen is het treffen van aanvullende wetgeving voorshands niet opportuun.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01