Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

De Eerste Kamer heeft op 28 mei de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet moet de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk verkleinen.

Vaste contracten bieden werknemers met de huidige regels veel bescherming, terwijl flexcontracten dat nauwelijks bieden. Dit verschil in kosten en risico’s maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief op zekerheid.

De wet Arbeidsmarkt in balans verkleint de verschillen tussen flex en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. Zie ook het volgende artikel ‘Stand van zaken arbeidsmarktbeleid’.

Voor de zomer komt de minsister met een plan voor de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Stand van zaken arbeidsmarktbeleid

In een brief schetst minister Koolmeers de samenhang van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans met andere lopende wetsvoorstellen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet zet in op een arbeidsmarkt die zekerheid en kansen biedt aan iedereen. Dat vereist een integrale aanpak gericht op het verbeteren van de balans op de arbeidsmarkt waarbij vanuit verschillende dossiers stappen worden gezet. In 2017 zijn de routes benoemd:

1.       Een agenda voor de arbeidsmarkt van de toekomst, met aandacht voor de benodigde skills en voor de aansluiting van de zekerheden en het arbeidsrecht bij een veranderende arbeidsmarkt.

2.       Samen met sociale partners werken naar vernieuwing van het pensioenstelsel.

3.       Wetgeving op het gebied van vast/flex (de Wab) en arbeid en zorg

4.       Uitvoeren van de maatregelen rond het zzp-kwalificatievraagstuk en het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

5.       De maatregelen rond de Participatiewet verder uitwerken met sociale partners, gemeenten en andere betrokken partijen.

Alle trajecten zijn gericht op invoering van wet- en regelgeving in 2020-2021.

De Wab als onderdeel van een integrale aanpak

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) zet het kabinet een eerste wetgevende stap om de knelpunten in het arbeidsrecht met voorrang aan te pakken. Het wetsvoorstel is op een aantal punten door de Tweede Kamer aangepast:

·       de verlengde proeftijd van maximaal vijf maanden bij contracten voor onbepaalde tijd is geschrapt;

·       er is een uitzondering gemaakt op de hoge WW-premie voor contracten met jongeren onder 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week arbeid verrichten;

·       de mogelijkheid is toegevoegd om bij cao af te wijken van de regels voor oproepovereenkomsten, voor zover het gaat om functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend door dezelfde werknemer.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

In december 2018 heeft Koolmees afspraken gemaakt met werkgevers en werknemers over een pakket aan maatregelen die de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte voor werkgevers duidelijker en goedkoper moet maken. De ontslagbescherming voor werknemers van twee jaar bij ziekte blijft daarbij ongewijzigd. De maatregelen treden allemaal deze kabinetsperiode in werking, deels per 1-1-2020 en deels per 1-1-2021. Om deze voorstellen te realiseren wordt dit najaar een voorstel voor wetswijziging op de volgende punten aan de Tweede Kamer gestuurd:

1.       Een financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten van in totaal € 450 miljoen per jaar voor werkgevers in de vorm van een premiekorting per 2021.

2.       Het leidend maken van het medisch advies van een bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) door het UWV: dit advies wordt dan niet meer door UWV beoordeeld bij de RIV-toets. Hiermee wordt het systeem voor werkgevers voorspelbaarder.

3.       Het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde vanwege inkomsten. Daarmee hebben mensen die vanuit de WIA aan het werk gaan meer zekerheid dat ze kunnen werken zonder dat ze het risico lopen dat ze er later in inkomen op achteruit gaan.

In het najaar worden de kaders nader uitgewerkt voor experimenten tweede spoor re-integratie. Het doel van die experimenten is om inzicht te krijgen in de wijze waarop werkgevers en werknemers meer grip op tweede spoor re-integratie krijgen.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01