4-2-2600x4752headerimage3eheaderimage2e

Hoogwaardig casemanagement

Het keurmerk RCCM staat voor kwalitatief hoogwaardig casemanagement en staat garant voor kwaliteit en integriteit.

Kwaliteit

Professioneel casemanagement
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij of zij met aantal partijen te maken. Bijvoorbeeld met de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. De bedrijfsarts stelt vast wat de beperkingen zijn en de arbeidsdeskundige bepaalt wat de werknemer met de beperkingen nog kan. Maar wie coördineert dit? Wie bewaakt de (financiële) belangen van de werkgever en werknemer? Wie zorgt ervoor dat de nodige acties op tijd worden uitgevoerd?

Dat is de -ook in de wet toegewezen- taak van de casemanager. Vaak is dit in eerste instantie de leidinggevende of een medewerker van personeelszaken. Bij een medewerker met een griepje is dat ook prima te doen. Wanneer verzuim langdurig is of dreigt te worden, is het een ander verhaal. Dan is casemanagement een complex vak. Een vak dat het beste kan worden uitgevoerd door een professional; een casemanager met de titel RCCM.

Register Case- en caremanager (RCCM)
De casemanagers van Baken 5 zijn geregistreerd en voldoen aan de eisen van het allerhoogste niveau. Om het keurmerk RCCM te verkrijgen moet de casemanager aan een aantal eisen voldoen: 

- Allereerst moet de casemanager een HBO geaccrediteerde en door de RNVC erkende opleiding gevolgd en succesvol afgerond hebben.
- Vervolgens dient de casemanager de jaarlijkse bijscholingen te volgen en periodiek een examen af te leggen.
- Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, is de casemanager gebonden aan de ethische gedragscode van de RNVC. Hiermee wordt geborgd dat de casemanager op integere wijze functioneert, ook binnen de regels en strekking van de privacywetgeving.  

Conclusie
De registercasemanager vervult een cruciale rol in voorkomen en beperken van langdurig verzuim.


Specialisatie
Martin van Houts en Ron Kamps hebben naast hun HBO registeropleiding een specialisatie opleiding gevolgd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo heeft Martin de opleiding Register Casemanagement onder taakdelegatie (CMtd) succesvol afgerond en Ron de opleiding Regie op Ziektewet (ROZ). Een korte toelichting op beide specialisaties:

Specialisatie: Register Casemanagement onder taakdelegatie (CMtd)
De arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen door een aanzienlijke uitstroom als gevolg van pensionering waar te weinig instroom tegenover staat. Een oplossing hiervoor kan gevonden worden in taakdelegatie. In de praktijk betekent dit dat de bedrijfsarts taken delegeert aan de casemanager (CMtd). Bij taakdelegatie blijft de eindverantwoordelijkheid bij de bedrijfsarts.

Op grond van wetgeving en (tuchtrechtelijke) jurisprudentie kunnen bedrijfsartsen taken delegeren, mits aan de vijf kernvoorwaarden wordt voldaan:
     1. De bedrijfsarts moet een opdracht aan de gedelegeerde verstrekken;
     2. De bedrijfsarts moet daarbij zo nodig voldoende aanwijzingen geven;
     3. De bedrijfsarts moet de bekwaamheid van de gedelegeerde hebben beoordeeld;
     4. De bedrijfsarts moet voorzien in adequaat toezicht;
     5. De werknemer moet over de taakdelegatie en de daarbij behorende
     verantwoordelijkheidsverdeling zijn geïnformeerd.

Onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt de casemanager optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De uitvoering is gebaseerd op Inzetbaarheid, Medisch, Arbeidsrecht en Sociale wetgeving. De gespecialiseerde casemanager kan de bedrijfsarts veel breder informeren. Door samenwerking ontstaat er nog meer grip op het re-integratietraject.

Specialisatie ; Regie op Ziektewet
De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft belangrijke gevolgen voor (middel)grote bedrijven. De werkgever is door de komst van de wet BeZaVa nu ook verantwoordelijk  voor de Ziektewetuitkeringen aan (ex)werknemers die ziek uit dienst gaan. Zelfs als een werknemer maar één dag gewerkt heeft. Een rekening die kan op lopen tot € 200.000,- over een periode van twaalf jaar!

Met regie op Ziektewet begeleidt Baken 5 de (private) uitvoering van de Ziektewet voor het middel en voor het groot bedrijf. Vanaf dag één regie op re-integratie en sturing op schadelastbeheersing.
De keuze om het risico van de Ziektewet zelf te dragen (eigenrisicodragen) betekent een einde aan de afhankelijkheid van de uitvoering van het UWV. Wel de kosten, geen regie.

Baken 5 begeleidt u bij het onderbouwen van de juiste keuze, hier gaat een grondige analyse aan vooraf:
     - Wat zijn de voor- en nadelen om eigenrisicodrager te worden?
     - Wat zijn de financiële consequenties voor zowel de werkgever als werknemer?
     - Welke lasten worden er op dit moment doorbelast in de Ziektewet en WGA?
     - Welke partijen zijn betrokken bij het eigenrisicodragerschap?
     - Hoe beoordeelt u als werkgever of een claim op Ziektewet rechtmatig is?
     - Welke verplichtingen heeft de uitkeringsgerechtigde?
     - Hoe wordt een dagloonberekening gemaakt?
     - Welke maatregelen worden getroffen als een zieke werknemer zijn verplichtingen niet nakomt?