Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baken5 B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Wilhelminalaan 1G, 1441 EK Purmerend, hierna te noemen Baken5 zoals ingeschreven bij de Kamer vanKoophandel te Alkmaar onder nummer 37141938.
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- Baken5: de gebruiker van deze algemene voorwaarden- Opdrachtgever: de wederpartij van Baken5 bij de Overeenkomst- Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 2 - Algemeen
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baken5 gedane werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Baken5 en een opdrachtgever waarop Baken5 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Baken5slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Baken5 en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.3
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
2.4
Door ondertekening van de offerte of dienstverleningsovereenkomst of mondelinge acceptatie geeft de opdrachtgever aan bekend te zijn akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.5
Baken5 behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.
Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
3.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2
In de offertes van Baken5 wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
3.3
De door Baken5 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.4
Aan Baken5 verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot een inspanningsverplichting van Baken5, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
3.5
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Baken5 een opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
3.6
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de overeenkomst opgenomen aanbod isBaken5 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Baken5 anders aangeeft.
3.7
Een samengestelde prijsopgave verplicht Baken5 niet tot het verrichten van eengedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9
De prijzen in de genoemde offerte/overeenkomst zijn exclusief BTW.
Artikel 4 - Verantwoordelijkheid opdrachtgever
4.1
De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Baken5 die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienstof opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking aan Baken5 zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Baken5 bevoegd tot opschorting van de uitvoer van de opdracht en of het daardoor noodzakelijke meerwerk in rekening te brengen.
4.2
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Baken5 verschafte informatie, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.3
Baken5 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Baken5 is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Baken5 kenbaar hoorde te zijn.
4.4
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van online diensten, en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Opdrachtgever is gehouden de online diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften. De(directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst
5.1
Baken5 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2
Baken5 heeft het recht bepaalde overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten doorderden met wie Baken5 afspraken over samenwerking heeft.Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever voor zover daarover geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
5.3
Indien Baken5 externe deskundigen inschakelt, waaronder begrepen bedrijfsartsen, gecertificeerde arbodiensten, arbeidsdeskundigen, re-integratiebureaus et cetera, zal Baken5 daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende externe (kern)deskundige(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Baken5 is nimmer aansprakelijk voor (toerekenbare)tekortkomingen van deze externe deskundigen.
5.4
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt inschakeling van externe deskundigen namens en voor rekening en risico van opdrachtgever. De kosten van externe deskundigen worden direct gefactureerd aan dan wel doorbelast aan opdrachtgever, tenzij deze kosten uitdrukkelijk onderdeel zijn van het overeengekomen tarief of de overeengekomen abonnementsprijs.
5.5
Indien door Baken5 of door Baken5 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aan gewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.6
Opdrachtgever vrijwaart Baken5 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
5.7
Opdrachtgever is verplicht redelijke aanwijzingen van (medewerkers) Baken5of door Baken5 ingeschakelde derden direct en volledig op te volgen.
Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst
6.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Baken5 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Baken5 de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Baken5 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 7 - Duur en beëindiging van de overeenkomst
7.1
De overeenkomst tussen Baken5 en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke termijn partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
7.2
Behoudens opzegging wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.
7.3
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden voor de contractvervaldatum.
7.4
Indien uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaald project is verstrekt, eindigt de overeenkomst bij oplevering en de volledige betaling van de overeenkomst.
7.5
Baken5 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Baken5 ter kennis gekomen omstandigheden goed grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
7.6
Voorts is Baken5 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden inzien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
7.7
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Baken5 op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.8
Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijn de goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
Artikel 8 - Tarieven en facturatie
8.1
De overeengekomen dienstverlening wordt verricht als incidentele dienst op basis van de actuele tarieven van Baken5, tenzij is overeengekomen dat deze tegen eenabonnementstarief of op basis van een andere schriftelijke afspraak met de opdrachtgever plaatsvindt.
8.2
Indien de overeengekomen dienstverlening wordt afgenomen op basis van een abonnement dient dit te blijken uit de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst.
8.3
Wijzigingen in abonnementen zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk doorBaken5 zijn bevestigd. Bij dergelijke wijzigingen heeft Baken5 het recht de tarieven te wijzigen.
8.4
Het abonnementstarief wordt door Baken5 jaarlijks dan wel per overeengekomen en vastgestelde betalingstermijn vooraf gefactureerd.
8.5
Indien de dienstverlening is overeengekomen op basis van een bepaald tarief per medewerker zal hiervoor een jaarlijkse afrekening plaats vinden op basis van het totaalaantal medewerkers dat gedurende het jaar in dienst is geweest. Onder aftrek van het reeds gefactureerde bedrag.
8.6
Indien de dienstverlening is overeengekomen op basis van een bepaald tarief per geleverde dienst zal dit achteraf per overeengekomen termijn worden gefactureerd.
8.7
Indien de dienstverlening is overeengekomen in combinatie met het aangaan of voortzetten van een verzekeringsovereenkomst kan het abonnementstarief in de verzekeringspremie zijn opgenomen.
8.8
Alle tarieven, vast dan wel variabel, zijn exclusief BTW.
8.9
Baken5 kan, gedwongen door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke voorschriften, de tarieven op ieder moment met onmiddellijke ingang wijzigen.
8.10
Baken5 heeft het recht haar tarieven en abonnementstarieven op 1 januari van ieder jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de CPI-index over het verstreken jaar, zonder dat de opdrachtgever daaraan het recht kan ontlenen de overeenkomst tussentijds te ontbinden.
Artikel 9 - Betaling
9.1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogtevan de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2
Baken5 is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering de uitvoering van de opdracht te staken indien Baken5 reden heeft om te twijfelen aan de nakoming van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
9.3
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
9.4
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Baken5 op de opdrachtgever direct opeisbaar.
9.5
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden contractueel vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-, hetzij de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn.
9.6
Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Baken5 dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk te kennen. Indien opdrachtgever niet aan het bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
Artikel 10 - Overmacht
10.1
Van enige tekortkoming aan de zijde van Baken5, is geen sprake voor zover nakoming van de verplichtingen wordt verhinderd door overmacht, zijnde omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Baken5 kunnen worden toegerekend.
10.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Baken5 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Baken5 niet instaat is de verplichtingen na te komen.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1
De opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor het te voeren verzuim- en Arbo-beleid en blijft aansprakelijk voor de door UWV en andere met de uitvoering belaste derden opgelegde sancties. De Arbodienst is uitsluitend gehouden zich naar de normen van goed vakmanschap zo goed mogelijk in te spannen om de opdrachtgever bij het door de opdrachtgever gevoerd een te voeren verzuim- en Arbo-beleid te ondersteunen, te zorgen dat zij daartoe overvoldoende opgeleide en geregistreerde artsen beschikt en er zorg voor te dragen dat zij aan de actuele regelgeving aangepaste protocollen hanteert.
Artikel 12 - Geheimhouding
12.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2
Baken5 zal alle informatie betreffende het bedrijf en de bedrijfsvoering door de weder partij, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die Baken5 verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en er voor zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden kan geraken, indien en voor zoverBaken5 rechtens gehouden is bedoelde informatie aan derden te verstrekken.
12.3
Tevens zal Baken5 genoemde gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en waarvoor de opdracht is verstrekt.
12.4
De voor of namens Baken5 werkzame medewerkers zijn indien en voor zover van toepassing onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim.
Artikel 13 - Intellectueel eigendom en auteursrechten
13.1
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Baken5 zich de rechten en bevoegdheden voor die Baken5 toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2
Alle door Baken5 verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Baken5worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
13.3
Baken5 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennisvoor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14 - Overname personeel
14.1
Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baken5tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, personeel van Baken5 of door Baken5 ingeschakelde derden die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen, dan wel met hen in over indiensttreding te onderhandelen en/of op andere wijze dan contractueel met Baken5 overeengekomen direct of indirect werkzaam te laten zijn.
Artikel 15 - Klachten
15.1
Indien opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van Baken5, dient opdrachtgever deze onmiddellijk schriftelijk in te dienen bij Baken5.
15.2
Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
15.3
Baken5 zal binnen 14 dagen inhoudelijk reageren op een klacht van opdrachtgever.
Artikel 16 - Geschillen
16.1
Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
17.1
Deze gewijzigde voorwaarden zijn vastgesteld in november 2019 en gedeponeerd bij deKamer van Koophandel te Alkmaar.
17.2
De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij Baken5 en staan tevens op de site www.baken5.nl vermeld.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Purmerend, 13 juli 2020